Disclaimer en privacy

Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot YourArtDNA en het logo van YourArtDNA, waaronder in ieder geval worden begrepen de merkrechten, berusten uitsluitend bij YourArtDNA B.V. YourArtDNA B.V. behoudt zich deze rechten uitdrukkelijk voor.

De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor persoonlijk gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van YourArtDNA B.V. is het onder meer niet toegestaan de inhoud van deze website, of enig onderdeel daarvan, door te sturen, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het gebruiken van deze website.

De (auteurs-)rechten met betrekking tot het format en de inhoud van deze website (de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en andere informatie) berusten uitsluitend bij YourArtDNA B.V.

Indien en voor zover de inhoud van deze website bestaat uit bijdragen van gebruikers, rusten de rechten daarop bij deze gebruikers (tenzij in de gebruikersvoorwaarden van deze website afstand is gedaan van deze rechten en/of deze rechten zijn overgedragen. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor persoonlijk gebruik.

YourArtDNA B.V. heeft het recht, doch niet de plicht, om de toegang tot informatie te onthouden dan wel om informatie van deze website te verwijderen indien er, naar het uitsluitend oordeel van YourArtDNA B.V., sprake is van (mogelijke) inbreuk op rechten van derden.

YourArtDNA B.V. heeft tevens het recht om – tenzij anders overeengekomen met de auteur – ingezonden materiaal in te korten en/of aan te passen. Dit geldt voor tekst-, muziek- en beeldmateriaal.

Het onderstaande is van toepassing op de website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Privacy verklaring
Op 25 mei 2018 is de nieuwe Europese wetgeving GDPR in werking getreden. GDPR staat voor General Data Protection Regulation, maar in Nederland wordt ook de term AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) gebruikt.

Deze Europese wet is in het leven geroepen om de privacy van EU-burgers nog beter te beschermen. Privacywetgeving is uiteraard niet nieuw. In Nederland hadden we bijvoorbeeld al de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Wat wel nieuw is, is dat dezelfde wet voor alle EU-lidstaten gaat gelden. Daarnaast is de GDPR op een aantal vlakken strenger dan vorige wetgeving.

Bij YourArtDNA staan wij voor kwaliteit. Daarbij is opereren binnen de wettelijke kaders essentieel.

Welke gegevens worden verzameld?
YourArtDNA (ingeschreven bij de KvK onder nummer: 74708724 BTW-nummer: NL89999944B01 ), gevestigd aan de Elementenstraat 16 1014AR Amsterdam vraagt bij het kopen van producten een beperkt aantal persoonsgegevens (NAW, telefoon, emailadres) ten behoeve van aankoop. Daarnaast biedt YourArtDNA de mogelijkheid voor haar bezoekers om zich aan te melden voor de nieuwsbrief waarin informatie over evenementen, aanbiedingen en speciale gelegenheden worden gecommuniceerd. Hiervoor wordt alleen voornaam, achternaam en e-mailadres gevraagd. Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist.
Alle gegevens die u via aankoop of aanmelding aan ons bekend maakt, worden alleen gebruikt voor het uitvoeren van de aanmelding, aankoop of toezending van de nieuwsbrief. Op het moment van kopen of aanmelden gaat u akkoord met gebruiken en opslaan van uw gegevens zoals in deze privacyverklaring is omschreven.

Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?
Vanuit YourArtDNA hebben enkele medewerkers toegang tot de door u doorgegeven persoonsgegevens voor het uitvoeren van hun functie, het leveren van de door u gevraagde producten en/of het controleren van de administratie. Dit kunnen zowel medewerkers als externe partijen (freelancers en accountants) zijn. Medewerkers zijn via hun arbeidsovereenkomst met gebonden aan geheimhouding. Met externe partijen (toeleveranciers, freelancers en accountants) die voor het uitvoeren van hun taken toegang hebben tot gegevens/administratie wordt een verwerkingsovereenkomst afgesloten. Indien wettelijk vereist/verplicht zullen wij bevoegde autoriteiten/instanties inzage geven.

Duur van opslag
Uw gegevens worden opgeslagen in onze administratie en wij bewaren deze gedurende zeven jaar (bewaartermijn belastingdienst). In het geval van de nieuwsbrief bewaren wij uw gegevens zolang u de nieuwsbrief wilt blijven ontvangen.

Beveiliging van opslag
Uw gegevens zijn beveiligd opgeslagen in onze administratie, afgeschermd met gebruikersnaam en wachtwoord, beschermd tegen virussen en niet voor externen bereikbaar.

Delen van persoonsgegevens met derden. beveiliging van opslag
YourArtDNA verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Bezoek aan onze website
U kunt onze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Alleen in situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen, de levering van een product te kunnen verzorgen of Ambassadeur te worden, wordt om uw gegevens gevraagd. Onze website houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt.

Recht op inzage
U heeft recht op inzage, rectificatie of wissen van uw persoonsgegevens. U kunt u toestemming voor gebruik van gegevens altijd intrekken. Indien u vragen heeft of u wenst dat wij u gegevens verwijderen, kunt u contact met ons opnemen via info@YourArtDNA.comOm er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek, maar uiterlijk binnen 2 weken.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Alle informatie op deze website is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze site zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn.

YourAtyDNA aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Beschikbaarheid
De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze website zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Het auteursrecht op deze website berust bij YourArtDNA of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan YourArtDNA. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door YourArtDNA.

WIJZIGEN PRIVACY VERKLARING
YourArtDNA behoudt zich het recht voor deze Privacy verklaring te wijzigen. De meest recente zal zij publiceren op haar website.